Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Συνοδεύουν το ζυγιστήριο που έχει λογισμικό πρόγραμμα εκτύπωσης
  • Θερμικοί εκτυπωτές CUSTOM PLUS
  • Οι θερμικοί εκτυπωτές ενσωματώνονται στο ζυγιστήριο