Με προσήλωση στην ποιότητα και τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της, η ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ
διαθέτει πιστοποιητικά και διαπιστεύσεις από αναγνωρισμένους, κοινοποιημένους φορείς και οργανισμούς
τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού χώρου.
 • 1997:
  Πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1995, για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί από τον φορέα TUV HELLAS, σχετικά με την κατασκευή και τεχνική υποστήριξη ζυγιστικών μηχανών

 • 1999:
  Πιστοποιεί από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης DELTA τη σειρά των μη αυτόματων ζυγιστικών οργάνων της με τύπο MSZ 30S

 • 2002:
  Πιστοποιεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας τη σειρά των μη αυτόματων ζυγιστικών οργάνων της με τύπο MSZ 4/5 (module B)

 • 2008:
  Το εργαστήριο διακρίβωσης της εταιρίας αποκτά διαπίστευση από τον φορέα ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005 σχετικά με την διακρίβωση ζυγιστικών μηχανών και προτύπων μάζας

 • 2013:
  Επεκτείνει το επίσημο πεδίο διαπίστευσης στις γεφυροπλάστιγγες μέχρι ζυγιστικής ικανότητας 60t

 • 2015:
  Πιστοποιείται βάσει της αναθεωρημένης έκδοσης ISO 9001:2015, για το πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ακολουθεί

 • 2016:
  Το σύστημα ποιότητας ελέγχεται και πιστοποιείται από τον Ολλανδικό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης NMi, σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης  για διάθεση νόμιμων και εγκεκριμένων ζυγιστικών μηχανών στην αγορά βάσει της οδηγίας 2014/31/ΕΕ (module D)

 • 2020:
  Το εργαστήριο διακρίβωσης μάζας επιθεωρείται και αποκτά νέα διαπίστευση βάσει της αναθεωρημένης έκδοσης ISO 17025:2017